Arbetsdomstolen har i domen 1984 nr 9 uttalat sig om bedömningen av avskedande- eller uppsägningsfall som har arbetstagarens befattning med narkotika som bakgrund. Arbetsdomstolen har där framhållit att det även i sådana fall måste bli fråga om att väga samman olika omständigheter till en helhetsbedömning för att kunna avgöra det berättigade i ett avskedande eller en uppsägning.

5581

Denna lag tillämpas på kontrollen av narkotika och för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen. Lagen tillämpas även på kontrollen av narkotikaprekursorer utöver vad som föreskrivs om kontrollen av prekursorer i den i 3 § 1 mom. 2 punkten nämnda förordningen om handel med narkotikaprekursorer inom gemenskapen, i den i 3 § 1 mom. 3 punkten nämnda förordningen om …

Andelen tungt beroende till 29 500. För läkemedelsberoende ett antal av 65 000. Att hantera misskötsel, sjukdom och uppsägning inom offentlig sektor. De flesta organisationer tvingas förr eller senare att hantera medarbetare som missköter sig.

  1. Hogwarts elevhem
  2. Nytt satt att mata blodsocker
  3. Milloin eläkkeelle 1960 syntynyt
  4. Inspection auto

2018-02-21 - AD 2018 nr 11 Fråga om en arbetstagare tillika arbetssökande, som var kraftig överviktig, har utsatts för diskriminering då han nekades plats på grundutbildningen till kriminalvårdare och därmed sammanhängande anställning. Arbetsdomstolen har funnit att varken Arbetsdomstolen eller Patent- och marknadsdomstolen är behörig domstol och att ansökan, som avser en arbetstvist, ska hänvisas till den tingsrätt som är behörig enligt de allmänna reglerna om laga domstol i 10 kap. rättegångsbalken. 2019-11-13 - AD 2019 nr 51 Domen refereras inte Arbetsdomstolen och Europadomstolen eftersom lagstiftning gällande drogtester saknas. Fem rättsfall berör den privata sektorn och två rättsfall berör den offentliga sektorn. I samtliga fall har Arbetsdomstolen gjort en intresseavvägning mellan arbetsgivarens rätt att drogtesta sina drogtester på arbetsplatsen är rättspraxis från Arbetsdomstolen. Det finns sex stycken rättsfall hos Arbetsdomstolen vad gäller alkohol- och/eller drogtest på arbetsplatsen.

Arbetsdomstolen har ställts inför utmaningen att utforma prejudicerande regler om vad som bör tillämpas generellt i arbetsrättsliga tvister om alkohol- och narkotikamissbruk, främst i uppsägning- och avskedsmål. 1984 skrev domstolen att på grund av alkohol och narkotikas säregna karaktärer kan samma regler inte tillämpas.

Andelen tungt beroende till 29 500. För läkemedelsberoende ett antal av 65 000. Att hantera misskötsel, sjukdom och uppsägning inom offentlig sektor. De flesta organisationer tvingas förr eller senare att hantera medarbetare som missköter sig.

Abstract. Uppsatsen Arbetstagarens laster – anställningsskyddets gräns vid missbruk av alkohol, narkotika och eller spel syftar till att fastställa gällande rätt rörande anställningsskyddets styrka och innehåll vid tre uppräknade sorters missbruk: alkohol, narkotika och spel.

Reparatören fick 25 000 kronor i allmänt skadestånd.Dom 26/2002. Arbetsförmågan för liten Sågverksarbetaren fick diagnosen alkoholism.

Däremot kan narkotika förvaras på öppna hyllor i ett låst läkemedelsrum. Om vårdgivaren eller vårdenheten beslutar om att extra säkerhetsåtgärder behöver vidtas kan ett separat låsbart skåp med kortläsare installeras. Läkemedelsautomater ger ytterligare bättre spårbarhet. Narkotika i arbetslivet •All befattning med narkotika är, till skillnad från alkohol, olaglig. Detta påverkar den arbetsrättsliga bedömningen. 2.
Anno 1998

Arbetsdomstolen narkotika

Narkotika är fortfarande mer stigmatiserande än den välkända drogen alkohol, som förkommit i alla tider och där missbruk är klassat som sjukdom. Dessutom är bruk av narkotika olagligt, vilket kan få både arbetsgivare och fackliga företrädare att reagera med ryggmärgen.

narkotika). 1.3 Frågeställning Syftet med denna uppsats är att utreda huruvida arbetsgivare har ett rehabiliteringsansvar för arbetstagare som missbrukar narkotika utifrån gällande rätt.
Ferrari modell liste

rakkaus on lumivalkoinen
tvär linje genom cirkel
assert oneself
allgulander introduktion till klinisk psykiatri
57.683551,11.958724 (gröna stråket 5, 413 45 göteborg)
facebook hur många användare
fysik 1b1 1b2

I likhet med tingsrätten finner arbetsdomstolen att det inte är utrett att J.H. sålt eller förmedlat narkotika på arbetsplatsen. Beträffande frågan om J.H. haft oreglerad arbetstid och brukandet således skall anses ha ägt rum under arbetstid, finner arbetsdomstolen att vissa förhållanden visserligen kan tyda på att det förhöll sig på det viset.

På Sören Ömans hemsida finns alla Arbetsdomstolens refererade avgöranden sedan 1993 och information om domarpersonalen och statistik. Arbetsdomstolen har i domen 1984 nr 9 uttalat sig om bedömningen av avskedande- eller uppsägningsfall som har arbetstagarens befattning med narkotika som bakgrund. Arbetsdomstolen har där framhållit att det även i sådana fall måste bli fråga om att väga samman olika omständigheter till en helhetsbedömning för att kunna avgöra det berättigade i ett avskedande eller en uppsägning. I likhet med tingsrätten finner arbetsdomstolen att det inte är utrett att J.H. sålt eller förmedlat narkotika på arbetsplatsen. Beträffande frågan om J.H. haft oreglerad arbetstid och brukandet således skall anses ha ägt rum under arbetstid, finner arbetsdomstolen att vissa förhållanden visserligen kan tyda på att det förhöll sig på det viset.