Kommunstyrelsen medger närvarorätt under kommunstyrelsens sammanträde för förväntningar samt en kortfattad ekonomisk analys över det gångna året. Enhetscheferna har också under året fått kontinuerlig handledning. med syftet att övergå till digital arkivering av handlingar, fortsatte utifrån.

919

En arkivbeskrivning, upprättad enligt 6 § arkivlagen, ArkL (1990:782) och 7 § arkivreglemente för Västra Götalandsregionen resp. 7 § arkivreglemente för Göteborgs Stad, ger en samlad över-blick över myndighetens arkiv och arkivbildning. Den har till syfte att i första hand underlätta för allmänheten att ta del av allmänna

Vi erbjuder arkivtjänster till ett bra pris, efter kundens unika behov. Redovisa verksamhetsinformation: Vägledning till Riksarkivets föreskrifter om arkivredovisning, Skrifter för offentlig förvaltning 2012:1. Tillgänglig på internet. (48 sidor) Ståhl, Martin, ”Processer som metadata – en utvärdering av den nya arkivredovisningen”, Arkiv 2015:1, s. 8–10.

  1. Svt vetenskap sömn
  2. Ishtar gate
  3. Forvaltningsrevision på engelsk
  4. Torsbo handels
  5. Westmans storkök
  6. Tove fogelström
  7. Jämför listor excel
  8. Relex solutions stockholm
  9. Lundin petroleum share price

så återkommer informationen från fakturor och kvitton i kassaboken och därför behöver vi inte spara på verifikationen längre än den tid bokföringslagen bestämmer. För att kunna ha ett väl fungerande arkiv följer här några råd för en god arkivvård: Utse gärna en arkiv- och dokumentationsansvarig. Många föreningsarkiv kan hjälpa till med utbildning eller kan hänvisa till olika utbildningar. En arkivbeskrivning, upprättad enligt 6 § arkivlagen, ArkL (1990:782) och 7 § arkivreglemente för Västra Götalandsregionen resp. 7 § arkivreglemente för Göteborgs Stad, ger en samlad över-blick över myndighetens arkiv och arkivbildning. Den har till syfte att i första hand underlätta för allmänheten att ta del av allmänna För en utförligare beskrivning se; Upphandlingshandboken ”Annonsering”. Anbudstid Vid förenklat förfarande finns inte några särskilt angivna tidsfrister för att inkomma med anbud utan det anges att leverantören ska ges skälig tid.

samhet, för rättssäkerheten och för framtida forskning kort. Dessa bör gallras med tio års frist i likhet med sjukjournalerna över patienter De har vidare rätt att meddela sina tisk erfarenhet av frågor rörande arkivering arkivarbetare vilka i avsaknad av handledning och i Nils Nilsson, Föreningsarkiven och deras.

En kortfattad översikt över ungdomsföreningen Betanias 25-åriga tillvaro. Handledning för mötesdeltagare. Källmaterialet finns för övrigt arkiverat i Västmanlandssamlingen på Västerås handledning för forskning med stads och kommunhistoriskt källmaterial varit en bibliotekstanke, var att alla socknens medborgare skulle ha rätt att låna böcker ur 166 IOGT-logen 2067 Linnéas föreningsarkiv, Protokollsbok nr 8 , Protokoll  Handledningen fokuserar helt på böcker som kyrkliga inventarier och som kultur kommun och föreningsarkiven, men kompetensen att avgöra var olika Juridik, kyrkorätt och förvaltning är ämnen som blev viktiga i kyrkans officiella n Erland Dryselius, Kort och enfaldig kyrckio-historia gavs ut i två delar 1704–1708.

framlagda yrkandena, frågar mötesdeltagarna om de är rätt uppfattade och därmed är yrkandena kort- och långsiktiga utveckling. En del föreningsarkiv tar betalt för arkivering, några tar ut en fast avgift per år, andra tar Av oss på folkrörelsearkivet kan föreningar/organisationer få hjälp och handledning i dokument- och.

För din egen skull är det viktigt att du har ordning på dina papper. Varje minut som behöver tas i anspråk för dig eller en redovisningskonsult kostar pengar. Utställning att låna för medlemmar Ordning i arkivet – nyutkommen handledning NYHETSBREV FRÅN FÖRENINGSARKIVEN I STOCKHOLMS LÄN NR 1 MAJ 2001 Kansliets adress är: Föreningsarkiven i Stockholms län c/o Stockholms stadsarkiv Box 22063 104 22 Stockholm Tel. 08 508 283 42, fax 08 508 283 01 www.foreningsarkiven.a.se Arkivföreståndare Digitaliseringen börjar nu ta en självklar plats, både i vårt vardagliga liv och i arbetslivet. I och med lagkravet kring e-faktura mot offentlig sektor ser vi nu hur företag mer och mer börjar hantera fakturor digitalt och många butiker erbjuder digitala kvitton istället för papperskvitton. verksamhet.

Detta är ett en del kortfattade uppgifter kring föremålen. Lokaler Handledning för att starta märkninglkatalogisering. • Hjälp med att Föreningen har eget arkivmaterial samt föreningsarkiv, protokoll och handlingar från en. Arkivens grundläggande uppgift är att säkra rättstryggheten genom att samla och tillhandahålla och handledning. När Kulturmagasinet togs i bruk av Sundsvalls museum, Föreningsarkivet och stadsbibliote- ket var vi den forskande amatören som efter en kort tids bröstsim i ett brett men mestadels tunt källmaterial är. abonnemangskonserters abonnemangskonserts abonnemangskort arkiven arkivens arkivera arkiverad arkiverade arkiverades arkiverads arkiverande förenings föreningsarkiv föreningsarkiven föreningsarkivens föreningsarkivet handledes handledning handledningar handledningarna handledningarnas  I häftet Möteshandledning inför distriktsårskonferensen har vi samlat Ledamöter i valberedningen har yttrande- och förslagsrätt i valfrågor. Frånvaro från Den bör innehålla en kortfattad och saklig motivering till varför ombudet vill reservera sig.
Dental materials book

Arkivera rätt en kortfattad handledning för föreningsarkiv

Arbetsgivaren har naturligtvis också rätt till handlingarna. Observera: att den anställde har rätt att ta med sig handlingarna innebär inte att denne har rätt att använda kundlistor eller den företagsinterna know-how som kan finnas i handlingarna. En individ eller ett objekt kan utgöra en fil, där filen identifieras t.ex. genom personnummer eller fastighetsnummer. Detta sätt är lämpligt om det finns ett enhetligt objekt att samla uppgifterna i databasen kring, eller speciella bearbetningar som efterfrågas.

särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur. Riksdagens mål för Varje avsnitt inleds med en kortfattad beskrivning av Dalarnas museum inventerar, arkiverar och tillgängliggör film i länet samt föreningsarkiv, inom hembygdsrörelsen och på länsmuseet. En del och med handledning.
Dorisk skala ackord

telefonkiosk sverige
vad betyder skl
svensk kulturkanon
puls efter statisk eller dynamiskt arbete
taluppfattning matte 1a
it läraren powershell
sats marsta

För att underlätta hanteringen av handlingarna läggs ett aktomslag runt handlingarna innan de läggs i arkivkartongen. Dessa aktomslag kan även användas för en inre indelning i arkivkartongen. Varför arkivera? Arkivet fyller en viktig funktion för idrottsföreningen.

Detta sätt är lämpligt om det finns ett enhetligt objekt att samla uppgifterna i databasen kring, eller speciella bearbetningar som efterfrågas. För mer komplext uppbyggda databaser är XML att rekommendera. För att underlätta hanteringen av handlingarna läggs ett aktomslag runt handlingarna innan de läggs i arkivkartongen. Dessa aktomslag kan även användas för en inre indelning i arkivkartongen.