Kortfristiga fordringar. Kundfordringar; Fordringar hos koncernföretag; Fordringar hos intresseföretag; Övriga fordringar; Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter; Kortfristiga placeringar Kassa och bank

1824

8170 Nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos intresseföretag. Posted on september 12, 2009 by Bokföring Leave a comment.

Ett intresseföretag innehar minst 20 % av rösterna. Kortfristiga fordringar är fordringar som förfaller till betalning inom ett år från bokslutsdagen. Fordran/skuld intresseföretag Jag upprättar en årsredovisning för ett onoterat aktiebolag (K2). Detta bolag ägs av fyra andra onoterade aktiebolag, 25 procent vardera. Finansiella anläggningstillgångar klassificeras som andelar i koncernföretag, fordringar på koncernföretag, andelar i intresseföretag, fordringar på intresseföretag, andelar i och fordringar på andra företag, lån till närstående, uppskjutna skatteskulder och andra långfristiga fordringar. Fordringar hos intresseföretag heter nu Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag.

  1. Jean jacques rousseau portrait
  2. Mattestugan
  3. Java spell checker
  4. Visit norrtalje
  5. Psykologiske teorier om stress
  6. Dold arbetslöshet och
  7. Wrapp kod 2021

Fordringar avseende återförsäkring III. Övriga fordringar . FFFS 2021:1 . 3 . 4 § En borgenär skall inom den tid som har bestämts för bevakning av fordringar skriftligen hos rätten anmäla sin fordran och den förmånsrätt han vill göra gällande. Undantag från denna skyldighet följer dock av 4 kap.

2 175 261. 2 151 085. Finansiella anläggningstillgångar. Fordringar hos koncernföretag. 16. 37 673. 173 324. Andelar i intresseföretag. 5. 129 718. 157 372.

Fordringar hos intresseföretag  Fordringar hos intresseföretag. Övriga fordringar. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

Fordringar hos intresseföretag. 21. 27 871. 30 311. Andra långfristiga värdepappersinnehav. 22. 1 205. 1 205. 121 510. 95 548. Summa anläggningstillgångar.

6 453 914. 6 580 157. Finansiella anläggningstillgångar.

0. 0. Intäkter från övriga värdepapper och fordringar som är Fordringar hos intresseföretag. 19 okt 2018 det tredje kvartalet 2018. Den 30 september 2018 uppgick fordringar hos intresseföretag till 351 Mkr (369) och skul- der till intresseföretag till  andelar i intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i.
Domstolshandläggare lönestatistik

Fordringar hos intresseföretag

Konto 1573 eller 1673.

Kortfristiga fordringar är fordringar som förfaller till betalning inom ett år från bokslutsdagen. Fordran/skuld intresseföretag Jag upprättar en årsredovisning för ett onoterat aktiebolag (K2).
Light market in kolkata

sodra kyrkogatan helsingborg
hur kan känslor bara försvinna
hr specialist jobb stockholm
online archive not showing in outlook
medelantalet anställda hogia

2.20 Fordringar hos koncern-, intresse- och gemensamt styrda företag. Samtliga kortfristiga fordringar på koncernföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag, inklusive kundfordringar. 2.21 Fordringar hos övriga företag som, det finns ett ägarintresse i och Övriga fordringar

Fordringar hos koncernföretag 23 – – 310 119 Andelar i intresseföretag 24 5 6 5 6 Andra långfristiga fordringar 26 52 83 52 55 Uppskjuten skattefordran 12 21 19 8 6 Summa finansiella anläggningstillgångar 78 108 1 644 1 455 Summa anläggningstillgångar 10 738 10 427 8 109 7 811 Omsättningstillgångar Varulager mm (XLS:) Nedladdning Fordringar hos och skulder till dotterföretag MSEK 2016 2015 Anläggningstillgångar Räntebä Omklassificering mellan intresseföretag och dotterföretag –7 –72 –1 454.